Norskhjemme.com logo

Zasady i warunki

Niniejsze Warunki mają zastosowanie i stanowią część umowy pomiędzy Konstancja Suchanek Norsk Hjemme („My”, „Nas” i „Norsk Hjemme”) a jej Użytkownikami (jak określono poniżej) w związku z rejestracją, obecnością i/lub korzystaniem przez Użytkownika ze Strony i/lub Usług. Korzystając i/lub uzyskując dostęp do naszej Witryny, Ty, jako osoba odwiedzająca witrynę, zgadzasz się również na przestrzeganie następujących Warunków.

1. Interpretacje i definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie słowa i wyrażenia określone poniżej mają następujące znaczenie:

„Dni Robocze” oznaczają dzień (z wyjątkiem soboty), w którym banki są otwarte dla ogólnej działalności bankowej w Polsce;

„Instruktor” oznacza osobę wyznaczoną przez Norsk Hjemme do prowadzenia zajęć na Kursach Grupowych i Lekcjach Indywidualnych;

„Kursy językowe” oznaczają internetowe kursy językowe oferowane przez Norsk Hjemme, określone w punkcie 2.1 poniżej;

„Usługi” oznaczają usługi oferowane przez Norsk Hjemme, a mianowicie Kursy językowe online oraz usługi tłumaczeniowe określone w punkcie 2 poniżej;

„Strona” oznacza naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem https://norskhjemme.com;

„Usługi tłumaczeniowe” oznaczają usługi tłumaczeniowe oferowane przez Norsk Hjemme określone w punkcie 2.2 poniżej; oraz

„Użytkownik” lub „Użytkownicy ” oznacza osobę fizyczną, która zarejestrowała się w naszych Usługach.

2. Nasze usługi

2.1. Kursy językowe: Norsk Hjemme oferuje trzy różne programy językowe online dla osób, które chcą się uczyć i/lub doskonalić znajomość języka norweskiego:

(i) Kursy interaktywne

a. Po udanej rejestracji i dokonaniu płatności, Użytkownicy otrzymają dostęp do zestawu interaktywnych ćwiczeń umieszczonych na naszej stronie, które mają na celu poprawę słownictwa, gramatyki i ogólnej płynności Użytkownika.

(ii) Kursy grupowe

a. Kursy grupowe składają się z 50 zajęć, które mają być prowadzone w ciągu 25 sesji online;

b. Każda sesja będzie trwała 1½ godziny podzielonej na dwa 45-minutowe zajęcia z 15-minutową przerwą pomiędzy nimi.

(iii) Lekcje indywidualne

a. Lekcje indywidualne składają się z prywatnych lekcji jeden na jeden z wyznaczonym instruktorem kursu; oraz b. Każda lekcja będzie trwała 45 minut.

2.2 Usługi tłumaczeniowe: Norsk Hjemme oferuje następujące usługi tłumaczeniowe:

(i) z norweskiego na angielski, z angielskiego na norweski; oraz

(ii) norweski na polski, polski na norweski („Usługi tłumaczeniowe”).

3. Rejestracja na kursy językowe

3.1 Rejestracji na nasze Kursy językowe można dokonać online za pośrednictwem naszej Strony, poczty elektronicznej, platform społecznościowych lub poprzez naszych partnerów afiliacyjnych. Przed zapisaniem się na Kursy językowe Użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w 15-minutowej konsultacji z jednym z naszych Instruktorów, który oceni poziom i płynność języka Użytkownika. Instruktor przydzieli wówczas Użytkownika do odpowiedniego poziomu kursu.

3.2 Po przyporządkowaniu Użytkownika do odpowiedniego poziomu kursu, Użytkownik otrzyma odpowiednie szczegóły dotyczące kursu oraz instrukcje dotyczące płatności.

3.3 Po udanej rejestracji i dokonaniu płatności za Kurs językowy, Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem kursu.

4. Zlecenia na usługi tłumaczeniowe

4.1. Wszelkie zgłoszenia dotyczące Usług tłumaczeniowych dokonywane są online poprzez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez załadowanie lub przesłanie materiałów do tłumaczenia („Materiały„) i wskazanie oczekiwanego czasu dostawy, który będzie jedną z trzech opcji: (i) Standard – w ciągu 7 Dni Roboczych, (ii) ekspresowo – w ciągu 3 dni roboczych, lub (iii) Pilne – w ciągu 24 godzin.

4.2. Po zapoznaniu się z materiałami i wymaganym terminem realizacji, Użytkownik otrzymuje wycenę tłumaczenia.

4.3. Jeżeli Norsk Hjemme nie otrzyma pełnych Materiałów niezbędnych do wykonania tłumaczenia, Norsk Hjemme niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika. W takich przypadkach, gdy pełne Materiały nie zostały dostarczone przez Użytkownika, Norsk Hjemme zastrzega sobie prawo do ubiegania się o przedłużenie terminu dostawy i rekompensatę za poniesione nakłady.

4.4. Jeżeli Użytkownik zażąda wprowadzenia poprawek lub zmian do tłumaczenia, Norsk Hjemme zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za takie zmiany, z wyjątkiem sytuacji, gdy poprawki te są wymagane ze względu na obiektywne wady dostarczonego tłumaczenia.

4.5. Norsk Hjemme zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do odmowy wykonania zlecenia bez konieczności podawania przyczyn.

5. Opłaty i płatności

5.1. Opłaty za Usługi wymienione na naszej Stronie podane są w euro i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ceny naszych usług tłumaczeniowych są uzależnione od czasu realizacji i stopnia złożoności. Norsk Hjemme potwierdzi opłaty z Użytkownikiem drogą elektroniczną po rejestracji i/lub zgłoszeniu się Użytkownika do korzystania z Usług.

5.2. Płatności za Usługi dokonuje się przelewem bankowym. Dane do płatności zostaną dostarczone Użytkownikowi po udanej rejestracji lub zgłoszeniu się do naszych Usług.

5.3. Brak terminowej zapłaty przez Użytkownika i/lub jeśli Norsk Hjemme nie jest w stanie z własnej winy otrzymać na czas płatności Użytkownika, uprawnia Norsk Hjemme, według własnego uznania, do anulowania i/lub zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

6. Obecność na kursie

6.1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Kursach językowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w kursach grupowych lub lekcjach indywidualnych zgodnie z planem, nie ma możliwości uzyskania lekcji uzupełniających ani zwrotu kosztów, w tym między innymi w przypadku, gdy niemożność wzięcia udziału w kursie jest spowodowana własnymi błędami technicznymi, takimi jak wadliwe połączenie internetowe, uszkodzony system komputerowy lub przerwa w dostawie prądu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie sobie dostępu do odpowiedniego sprzętu informatycznego i połączenia z Internetem przed rozpoczęciem Kursów Grupowych lub Lekcji Indywidualnych.

6.2. Dostęp do Kursów Interaktywnych podlega ograniczeniom czasowym, o których Użytkownicy są powiadamiani i informowani z wyprzedzeniem w formie pisemnej. Po upływie czasu trwania Kursu Interaktywnego, Użytkownicy nie będą mieli już prawa dostępu do tego Kursu Interaktywnego. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za to, że ukończą Kursy Interaktywne w wyznaczonym czasie, zanim ich dostęp wygaśnie.

6.3. Kursy językowe są przeznaczone dla Użytkownika, a udział w nich jest ograniczony wyłącznie do niego. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia Kursu językowego ani do zastąpienia swojego uczestnictwa inną osobą, niezależnie od tego, czy osoba ta jest również Użytkownikiem naszych Usług. W przypadku odkrycia, że nieuprawniona osoba uczestniczy w Kursie Językowym zamiast Użytkownika, Norsk Hjemme ma pełne prawo zabronić lub zakazać takiej osobie dostępu do naszych Usług, a my możemy, według naszego uznania, zakończyć świadczenie naszych Usług Użytkownikowi bez uprzedzenia.

6.4. W trakcie uczestnictwa w Kursach Językowych, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Norsk Hjemme, że nie będzie:

(i) dokonywać nagrań audio lub wideo z Kursów językowych i/lub rozpowszechniać ich wśród osób trzecich;

(ii) zakłócać lub przeszkadzać w prowadzeniu zajęć poprzez nadawanie i/lub zezwalanie na nadawanie głośnych dźwięków w tle podczas Kursu Językowego;

(iii) Zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i jawności) innych użytkowników;

(iv) Używanie języka rasowego, etnicznego lub w inny sposób obraźliwego;

(v) omawiania lub podżegania do działań niezgodnych z prawem;

(vi) Używanie dosadnego/obraźliwego języka lub nagabywanie/umieszczanie zdjęć o charakterze seksualnym (rzeczywistych lub symulowanych);

(vii) zamieszczać żadnych materiałów chronionych prawem autorskim lub znakiem towarowym bez wyraźnej zgody właściciela; oraz

(viii) Rozpowszechniania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” lub innych form tego typu nagabywania.

6.5. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień punktu 6.4 uprawnia Norsk Hjemme do usunięcia danej osoby z Kursu językowego, za powiadomieniem lub bez.

7. Zmiana terminu, odwołanie i zwrot kosztów

7.1. Użytkownicy zapisani na Lekcje Indywidualne mogą poprosić o zmianę terminu lub przesunięcie lekcji bez dodatkowych opłat, informując o tym Instruktora z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kursów grupowych nie będą rozpatrywane wnioski o zmianę terminu lub przełożenie.

7.2. Norsk Hjemme zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu językowego w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Norsk Hjemme dołoży starań, aby poinformować Użytkowników o odwołaniu lub zmianie terminu w najwcześniejszym możliwym terminie, a w takim przypadku zaproponować Użytkownikowi nowy termin kursu, który będzie dla niego rozsądnie dogodny.

7.3. Na Kursy językowe i Usługi tłumaczeniowe nie przysługuje zwrot kosztów.

8. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z naszych Usług, Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Norsk Hjemme informacji drogą elektroniczną. Te wiadomości elektroniczne mogą zawierać zawiadomienia o obowiązujących opłatach, informacje o transakcjach i inne informacje dotyczące Usług lub z nimi związane. Ta komunikacja elektroniczna jest częścią Twojej relacji z Norsk Hjemme. Użytkownicy zgadzają się, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne komunikaty, które wysyłamy do użytkowników drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym, że takie komunikaty są w formie pisemnej.

9. Poufność

9.1. W trakcie świadczenia naszych Usług, Norsk Hjemme może uzyskać dostęp do informacji poufnych od Użytkowników. Za informację poufną nie uważa się informacji, które:

(a) jest lub staje się publicznie znany w sposób inny niż w wyniku działania lub zaniechania strony otrzymującej;

(b) znajdował się w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej strony przed ujawnieniem;

(c) został zgodnie z prawem ujawniony stronie otrzymującej przez stronę trzecią bez ograniczeń dotyczących ujawniania; lub

(d) jest niezależnie opracowany przez drugą stronę, przy czym to niezależne opracowanie można wykazać za pomocą pisemnych dowodów.

9.2 Będziemy utrzymywać takie informacje poufne w ścisłej tajemnicy i nie będziemy wykorzystywać informacji poufnych w żadnym innym celu niż świadczenie Usług, chyba że ujawnienie informacji jest inaczej wymagane przez prawo, jakikolwiek rządowy lub inny organ regulacyjny, lub przez sąd lub inny organ o właściwej jurysdykcji, pod warunkiem, że w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone, powiadomi drugą stronę o takim ujawnieniu z możliwie największym wyprzedzeniem.

10. Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza witryna może zawierać linki do witryn i stron osób trzecich, które umożliwiają interakcję i/lub przeprowadzanie transakcji z takimi witrynami osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek z tych stron osób trzecich, zgadzasz się i potwierdzasz, że robisz to na własne ryzyko. Norsk Hjemme nie weryfikuje, nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie strony osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, za prawdziwość, dokładność, jakość lub kompletność treści, usług, wyświetlanych linków i/lub wszelkich innych działań prowadzonych na takich stronach lub za ich pośrednictwem. Niniejsze warunki nie obejmują interakcji i korzystania z witryn osób trzecich.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1 Wszystkie znaki towarowe, nazwy i loga znajdujące się na tej stronie należą do ich właścicieli. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wszystkie informacje i ekrany pojawiające się na tej stronie, w tym dokumenty, usługi, projekt strony, tekst, grafika, logo, obrazy i ikony, jak również ich układ, stanowią wyłączną własność intelektualną Norsk Hjemme lub jej licencjodawcy.

11.2 Wszelkie prawa własności intelektualnej w Kursach Językowych lub wynikające z nich lub związane z nimi, w tym bez ograniczeń wszelkie nagrania i materiały kursowe rozpowszechniane w ramach Lekcji Grupowych i Indywidualnych, pozostają własnością Norsk Hjemme lub jego licencjodawcy.

Z wyjątkiem wyraźnej zgody Norsk Hjemme, jakakolwiek dystrybucja, modyfikacja, retransmisja lub publikacja jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim należących do Norsk Hjemme lub jego licencjodawcy jest surowo zabroniona.

12. Brak powiązań

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy relacji agent i zleceniodawca, partner, joint venture, czy pracodawca-pracownik pomiędzy Użytkownikami a Norsk Hjemme, a żadne działanie ani zobowiązanie żadnej ze stron nie będzie w żaden sposób wiążące dla drugiej.

13. Oświadczenia i gwarancje użytkownika

13.1. Jako warunek korzystania przez Użytkownika z naszych Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Norsk Hjemme, że:

(a) Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez Norsk Hjemme na mocy niniejszych Warunków;

(b) Wszystkie informacje, które są dostarczane przez Użytkownika do Norsk Hjemme są, według najlepszej wiedzy Użytkownika, prawdziwe i dokładne;

(c) Użytkownik nie będzie podawał ani próbował podawać nieprawdziwej tożsamości podczas korzystania z Usług Norsk Hjemme; oraz

(d) Użytkownik nie będzie podejmował prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny ani uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji przechowywanych w Witrynie za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Witryny.

13.2 Norsk Hjemme zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do swoich Usług każdemu Użytkownikowi, który naruszył warunki określone w punkcie 13.1 powyżej, z lub bez powiadomienia.

14. Zastrzeżenia

Norsk Hjemme, dla siebie i swoich spółek zależnych, licencjodawców, agentów, przedstawicieli, dostawców usług dla osób trzecich, oraz każdego z wyżej wymienionych podmiotów, ich urzędników, dyrektorów, właścicieli, pracowników, agentów, partnerów, wykonawców, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy nie składa żadnych wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych oświadczeń, gwarancji lub rękojmi w związku z tą stroną i Usługami, odnoszących się do jakości, przydatności, prawdziwości, dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych lub przedstawionych na tej stronie lub dostarczonych za pośrednictwem naszych Usług. O ile nie określono wyraźnie inaczej, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ta Witryna, Usługi oraz wszelkie informacje lub materiały zawarte lub przedstawione w ramach naszych Usług są dostarczane użytkownikowi na zasadzie „tak jak jest”, „tak jak jest dostępne” i „tam gdzie jest”, bez żadnych gwarancji dorozumianych dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

15.1 Użytkownik zgadza się i potwierdza, że korzysta z tej Strony i/lub naszych Usług na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo, Norsk Hjemme, jego podmioty stowarzyszone, licencjodawcy, agenci, przedstawiciele, dostawcy usług dla osób trzecich, oraz każdy z powyższych podmiotów, ich dyrektorzy, właściciele, pracownicy, agenci, partnerzy, wykonawcy, przedstawiciele, następcy i cesjonariusze, nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, nadzwyczajne, przykładowe, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe (w tym utratę danych, przychodów, zysków, użytkowania lub innych korzyści ekonomicznych) wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z tej strony i/lub naszych Usług.

15.2 Niezależnie od powyższego, jeśli Norsk Hjemme, jego podmioty stowarzyszone, licencjodawcy, agenci, przedstawiciele, dostawcy usług dla osób trzecich, a także członkowie zarządu, dyrektorzy, właściciele, pracownicy, agenci, partnerzy, wykonawcy, przedstawiciele, następcy i cesjonariusze tych podmiotów zostaną uznani za odpowiedzialnych wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej strony za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami, korzystaniem przez Ciebie ze Strony i/lub naszych Usług, w zakresie dozwolonym przez prawo, łączna odpowiedzialność Norsk Hjemme, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców, agentów, przedstawicieli, dostawców usług dla osób trzecich, oraz każdego z wyżej wymienionych podmiotów, ich urzędników, dyrektorów, właścicieli, pracowników, agentów, partnerów, wykonawców, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy, w żadnym wypadku nie przekroczy większej z kwot równych opłatom uiszczonym przez Ciebie na rzecz Norsk Hjemme za nasze Usługi.

16. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Norsk Hjemme, jej podmioty stowarzyszone i dostawców usług, a także ich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli i dostawców stron trzecich przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością, w tym kosztami i opłatami prawnymi, wynikającymi z lub w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków, korzystaniem przez niego ze Strony i/lub naszych Usług.

17. Siła wyższa

Norsk Hjemme nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie uznawane za naruszające lub niewykonujące swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w zakresie, w jakim wykonanie takich zobowiązań jest opóźnione lub uniemożliwione, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi, (i) działaniami Boga, działaniami (lub zaniechaniami) władz rządowych, pożarami, ciężkimi warunkami pogodowymi, trzęsieniami ziemi, strajkami lub innymi niepokojami pracowniczymi, powodziami, ryzykiem porwania, wojną (wypowiedzianą lub nie), konfliktem zbrojnym, aktami lub groźbą terroryzmu, epidemiami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, opóźnieniami w transporcie lub brakiem samochodów; lub (ii) działania (lub zaniechania) Użytkownika. W przypadku takiego opóźnienia Norsk Hjemme powiadomi Użytkownika.

18. Zgodność z prawem lokalnym

Norsk Hjemme nie gwarantuje, że Strona i jej zawartość są odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych praw, przepisów i zasad obowiązujących podczas korzystania ze Strony i/lub naszych Usług.

19. Dostęp i dostępność terenu

Nie gwarantujemy nieprzerwanego, ciągłego lub bezpiecznego dostępu do Strony. Część Strony może być niespodziewanie niedostępna przez dowolny czas i z różnych powodów, które mogą obejmować awarie i zakłócenia systemu, przestoje w dostępie do Internetu oraz inne problemy techniczne pozostające poza naszą kontrolą, za które nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności. Zgadzasz się, że korzystasz z Witryny na własne ryzyko i nie będziesz nas pociągać do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane niemożnością korzystania z Witryny z jakiegokolwiek powodu. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia jakiejkolwiek części lub całości Strony z różnych powodów, w tym, ale nie tylko, z powodu konserwacji lub modernizacji systemu.

20. Zakończenie

20.1 Norsk Hjemme ma prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia Usług, jeśli Użytkownik dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, gdzie naruszenie jest nieusuwalne, lub jeśli takie naruszenie jest naprawialne, nie naprawi go w okresie 15 dni kalendarzowych po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o tym.

20.2 Wypowiedzenie nie ma wpływu na żadne prawa, środki zaradcze, obowiązki lub zobowiązania, które powstały do dnia wypowiedzenia, w tym prawo do żądania odszkodowania za wszelkie naruszenia, które istniały w dniu lub przed dniem wypowiedzenia.

21. Odprawa

Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono uznane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub część postanowienia uważa się za skreślone. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub części postanowienia zgodnie z tym punktem nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków.

22. Prywatność i ochrona danych

Norsk Hjemme dokłada wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy Kursów językowych, a konkretnie Kursów grupowych, przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Norsk Hjemme może od czasu do czasu dokonywać nagrań wideo i/lub audio z Kursów grupowych w celu poprawy jakości zajęć i monitorowania doświadczeń uczniów. Ponieważ to nagranie wideo i/lub audio może zawierać dane osobowe, Norsk Hjemme będzie polegać na zgodzie Użytkowników i uzasadnionych interesach w zakresie przetwarzania i przechowywania takich danych, a dane te nie będą przechowywane dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których są przechowywane.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

23. Modyfikacja

Norsk Hjemme może modyfikować lub zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na naszej Stronie lub po powiadomieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

24. Odstąpienie od umowy

Brak lub opóźnienie w wykonaniu przez stronę jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszych Warunkach lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego prawa lub środka zaradczego, ani nie uniemożliwia lub ogranicza dalszego wykonywania tego lub innego prawa lub środka zaradczego.

25. Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy ustne lub pisemne.

26. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

26.1 Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z ich przedmiotem i/lub tworzeniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

26.2 Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych.

× WhatsApp