Norskhjemme.com logo

Polityka prywatności

Norsk Hjemme Limited („My„, „Nas” i „Norsk Hjemme„) szanuje prywatność każdej osoby, której Dane Osobowe (jak zdefiniowano poniżej) obsługujemy. Aby zrozumieć, w jaki sposób możemy zbierać i przechowywać Dane osobowe od Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, https://norskhjemme.com („Strona„), prosimy o zapoznanie się z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Korzystając, odwiedzając lub uzyskując dostęp do Strony lub przekazując nam Dane osobowe za pośrednictwem Strony lub poczty elektronicznej, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

1. Interpretacja i definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności te słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

Administrator D anych oznacza, dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („GDPR„), Norsk Hjemme, a jako Administrator Danych Osobowych określamy cele i środki, za pomocą których Państwa Dane Osobowe są lub mają być przetwarzane i przechowywane;

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dotyczą Dane osobowe;

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami odnoszą się do żywej osoby i identyfikują ją, bezpośrednio lub pośrednio;

Strona odnosi się do naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem https://norskhjemme.com

Usługi odnoszą się do usług oferowanych przez Norsk Hjemme, a mianowicie świadczenia kursów językowych online i usług tłumaczeniowych.

2. Gromadzenie danych osobowych

Będziemy zbierać tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i bezpośrednio związane ze świadczeniem Usług przez Firmę. Istnieją dwa rodzaje danych, które zbieramy:

(i) Informacje przekazane nam przez użytkownika

Pytamy i gromadzimy informacje, w tym Dane osobowe, o Użytkowniku podczas rejestracji w naszych Usługach. Informacje te mogą obejmować między innymi dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj oraz inne informacje, które są nam niezbędne do świadczenia Usług zakupionych przez Użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się nie podawać nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi żądanych Usług.

(ii) Informacje zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszej Strony i/lub Usług, możemy automatycznie zbierać lub otrzymywać pewne informacje dotyczące korzystania z naszej Strony i/lub Usług. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do adresu IP, identyfikatora przeglądarki, aktywności przeglądania i innych informacji na temat sposobu interakcji z naszą witryną. Informacje te mogą być zbierane za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia.

3. Wrażliwe lub specjalne kategorie danych osobowych

Odmienne zasady obowiązują przy przetwarzaniu Danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów lub przekonań politycznych, przekonań religijnych lub innych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego lub orientacji seksualnej oraz popełnionych przestępstw. Nie wymagamy, nie gromadzimy ani nie przetwarzamy takich wrażliwych lub specjalnych kategorii Danych Osobowych.

4. Wykorzystanie danych osobowych

Firma Moneybookers będzie przetwarzać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika wyłącznie w przypadkach, w których jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z GDPR wykorzystanie Państwa danych osobowych musi być uzasadnione jedną z kilku podstaw prawnych. Główną podstawą prawną, która uzasadnia wykorzystanie przez nas Państwa Danych Osobowych są:

Realizacja umowy: Wykorzystanie Państwa Danych Osobowych może być konieczne, abyśmy mogli świadczyć Państwu Usługi.

Zgoda: Będziemy polegać na Państwa zgodzie na. (i) wykorzystywać informacje techniczne, takie jak dane z plików cookie i dane geolokalizacyjne; (ii) wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów marketingowych, oraz (iii) dokonywać nagrań audio i/lub wideo z naszych kursów językowych w celu osiągnięcia celów edukacyjnych i/lub ochronnych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu informacji zawartych w punkcie 14 niniejszej Polityki Prywatności.

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu. W takich okolicznościach do nas należy zapewnienie, że interesy te nie są nadrzędne wobec interesów ochrony danych lub podstawowych praw i wolności użytkownika.

– Zobowiązania prawne: Możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe, jeśli takie informacje są nam niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Roszczenia prawne: Możemy wykorzystać Państwa Dane osobowe, jeśli takie informacje są nam niezbędne do obrony, ścigania lub wniesienia roszczenia przeciwko nam, Państwu lub stronie trzeciej.

Zgodnie z podstawami prawnymi określonymi powyżej, możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe w następujący sposób:

(i) Aby zapewnić, ulepszyć i rozwinąć nasze usługi

– Umożliwia dostęp i korzystanie z naszych Usług;

– Umożliwia nam prawidłowe dostarczanie zawartości naszej Strony;

– Umożliwia nam zarządzanie Twoimi zapytaniami do nas;

– Umożliwia nam kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej;

– Umożliwia nam utrzymanie i ciągłe podnoszenie jakości naszych Usług;

– Umożliwia nam obsługę klienta, odpowiadanie na zapytania, ułatwianie płatności, logistykę i usługi posprzedażowe; oraz

– Umożliwia nam optymalizację naszych Usług i doświadczeń użytkowników poprzez wykonywanie analiz i badań.

(ii) dostarczania, personalizacji, pomiaru i optymalizacji naszych reklam i marketingu

– Umożliwia nam dostarczanie Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o Usługach, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.

(iii) Aby zapewnić bezpieczną stronę internetową dla użytkowników oraz zabezpieczyć nasze usługi i dane osobowe.

– Umożliwia nam wykrywanie i zapobieganie oszustwom, spamowi, nadużyciom, incydentom bezpieczeństwa i innym szkodliwym działaniom;

– Umożliwia nam weryfikację lub uwierzytelnienie informacji lub identyfikacji dostarczonych przez użytkownika;

– Umożliwia nam przestrzeganie i wypełnianie naszych zobowiązań prawnych wobec użytkowników;

– Umożliwia nam powstrzymanie nieautoryzowanego dostępu do naszych Usług i dystrybucji złośliwego wirusa, złośliwego oprogramowania lub programu na naszej stronie; oraz

– Umożliwia nam dostarczenie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataków.

5. Ujawnienie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w następujących sytuacjach:

(i) Usługodawcy będący osobami trzecimi

Firma może udostępniać dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym w celu monitorowania i analizowania sposobu korzystania z Witryny, reklamowania się na stronach internetowych innych firm po odwiedzeniu przez użytkownika Witryny, ułatwiania przetwarzania płatności i/lub kontaktowania się z użytkownikiem. Ci zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonania określonego zadania i są zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu.

(ii) E-mail marketing

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług e-mail marketingu w celu zarządzania i wysyłania do użytkownika wiadomości e-mail zawierających biuletyny, materiały marketingowe, promocyjne i inne informacje, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji zamieszczonych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 14 niniejszej Polityki prywatności.

(iii) Przetwórcy płatności

Świadczymy płatne Usługi za pośrednictwem naszej Strony i poczty elektronicznej, a do przetwarzania płatności korzystamy z usług osób trzecich („Przetwórcypłatności”). Nie przechowujemy danych dotyczących karty płatniczej, ponieważ informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich politykę prywatności. Procesorem płatności, z którym współpracujemy jest Airwallex, z którego polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://www.airwallex.com/eu/terms#privacy-policy.

(iv) Podmioty powiązane i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów i partnerów przestrzegania niniejszych zasad ochrony prywatności. Podmioty stowarzyszone i partnerzy mogą obejmować naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, partnerów joint venture, spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami, uniwersytety i/lub firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu promowania i/lub oferowania naszych Usług.

(v) Strony trzecie dopuszczone przez prawo

W pewnych okolicznościach Firma może również udostępniać Dane osobowe użytkownika, gdy ujawnienie ich jest prawnie dozwolone i konieczne, a to obejmuje między innymi (i) zapobiegania, badania lub podejmowania działań przeciwko nielegalnym działaniom, podejrzeniom o oszustwo, sytuacjom związanym z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniom naszych umów lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo; oraz (ii) obrony naszych praw, odpowiedzi na zgodne z prawem nakazy sądowe, wezwania, nakazy lub inne żądania organów publicznych (w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

(vi) Przeniesienie działalności gospodarczej

Firma może udostępnić lub przekazać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części działalności firmy przez inną firmę. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

6. Przekazy międzynarodowe

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w naszych biurach operacyjnych oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. Oznacza to, że Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Niezależnie od miejsca, do którego przekazywane są Dane Osobowe, w przypadku przekazywania Danych Osobowych do innych krajów, firma Moneybookers zastosuje takie same zabezpieczenia ochrony danych jak opisane w niniejszej Polityce Prywatności, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

7. Przechowywanie i retencja danych osobowych

Wszystkie zgromadzone Dane Osobowe podlegają naszej ścisłej polityce bezpieczeństwa danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityk. Jeśli Państwa Dane osobowe są wykorzystywane do dwóch lub więcej celów, zachowamy je do czasu wygaśnięcia celu o dłuższym okresie, ale przestaniemy je wykorzystywać do celu o krótszym okresie po wygaśnięciu tego krótszego okresu.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Stale wdrażamy i aktualizujemy odpowiednie środki techniczne i administracyjne, aby pomóc chronić Państwa Dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem lub zmianą. Tylko upoważnione osoby z Norsk Hjemme mają dostęp do danych osobowych, które zbieramy od Państwa, a osoby te zgodziły się i są zobowiązane do zachowania poufności takich informacji. Jednakże, mimo że staramy się chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, jeśli wiesz lub masz powody, aby sądzić, że Twoje Dane osobowe zostały utracone, skradzione, sprzeniewierzone, w inny sposób narażone na szwank, lub w przypadku rzeczywistego lub domniemanego nieautoryzowanego użycia, skontaktuj się z nami, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 14 niniejszej Polityki prywatności. Ocenimy prawdopodobny wpływ incydentu i podejmiemy niezbędne działania w celu jego opanowania. W razie potrzeby zgłosimy się również do odpowiedniego organu, powiadomimy Cię o incydencie i udzielimy stosownych informacji.

9. Dostęp i korekta danych osobowych

Na mocy niniejszej Polityki Prywatności oraz przepisów prawa, jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przysługują Ci następujące prawa:

1. Dostęp. Mają Państwo prawo zażądać kopii Danych Osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat.

2. Sprostowanie. Masz prawo do sprostowania lub poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych Danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

3. Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych w przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes jako podstawę prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych lub gdy przetwarzamy Państwa Dane osobowe w celu wysyłania Państwu materiałów marketingu bezpośredniego.

4. Ograniczenia: Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas swoich Danych osobowych, jeśli uważa, że Dane osobowe są niedokładne (do czasu lub o ile takie Dane osobowe nie zostaną poprawione lub potwierdzone jako prawidłowe), jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli nie jest już konieczne przetwarzanie przez nas Danych osobowych, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań prawnych lub innych, które mamy, a które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw w niniejszym dokumencie.

5. Usunięcie: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Danych osobowych, do których posiadania nie mamy podstawy prawnej.

6. Możliwość przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać Dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, elektronicznym formacie oraz przekazać te dane innemu administratorowi danych, pod warunkiem, że są to Dane osobowe, które nam przekazałeś, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany lub odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

7. Wycofanie zgody: Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas Państwa Danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do naszych Usług.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości i zastrzegamy sobie prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty za rozpatrzenie każdego żądania dostępu do danych lub ich korekty.

10. Technologie śledzenia i pliki cookie

Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność na naszej Stronie oraz automatycznie zbierać i przechowywać pewne informacje, które mogą obejmować Dane osobowe, co umożliwia nam zapewnienie użytkownikom tej Strony bardziej przyjaznych Usług, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej Stronie mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wcześniej wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej Witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej Strony. Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu do trybu offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

11. Linki do innych stron

Nasze Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

12. Prywatność dzieci

Nie zamierzamy świadomie gromadzić żadnych danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiesz się, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam Dane osobowe bez zgody rodziców, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji zawartych w punkcie 14 niniejszej Polityki prywatności. W przypadku uzyskania informacji, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam Dane osobowe, podejmiemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu usunięcia takich informacji z naszych systemów, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych Danych osobowych.

13. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

14. Kontakt z nami

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych Osobowych:

Norsk Hjemme Limited

Jednostka 1603, 16 piętro

Placówka L.

367-375 Queen’s Road Central

Sheung Wan, Hong Kong

Email: info@norskhjemme.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub potrzebujesz skontaktować się z nami z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@norskhjemme.com.

× WhatsApp